دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : افسانه   زمانی مقدم

پست الکترونیکی : a.zamanimoghadam@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت آموزشی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت آموزشی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/10/15

افسانه زمانی مقدم

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

^